Opdrachten en activiteiten 2016 - 2017

 

Programmamanager Onderwijsjaarplan,  manager onderwijslogistiek a.i. MBO Amersfoort - juli 17 / heden

Optimaliseren van de keten onderwijsontwikkeling - onderwijslogistiek. Vormgeven en implementeren van de onderwijslogistieke organisatie, beleid, kaders en processen binnen een breed meerjaren programma onderwijsjaarplan.

 

Adviseur onderwijslogistiek Onderwijsgroep Tilburg - juni 17 / heden

Begeleiden van de scholen binnen de Onderwijsgroep Tilburg in het professionaliseren van het onderwijslogistieke proces. PublicSense werkt hierin samen met Buronova.

 

Regisseur roosteren  Onderwijsgroep Tilburg - december 2016 / mei 2017

Uitvoeren dagelijkse begeleiding roostermakers en ondersteunen in het professionaliseren van het roosterproces. PublicSense werkt hierin samen met Buronova. 

 

Projectleider Onderwijslogistiek Aeres MBO-VMBO - oktober 2016 / heden 

Begeleiden invoeren nieuwe onderwijslogistiek proces ondersteund door een nieuw systeem voor plannen en roosteren (Xedule).

 

Procesbegeleider project Onderwijslogistiek ROC Friese Poort - september 2016 / heden 

Vormgeven en implementeren van de nieuwe onderwijslogistieke organisatie, bijbehorende processen en kaders en zorgdragen voor doorvertaling naar het ondersteunende systeem (Xedule). 

 

Advies en ondersteuning herpositioneren Learning Centre NHL Leeuwarden  - april 2016 / februari 2017 

Advies en ondersteuning in het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van herpositionering van het Learning Centre als een studiecentrum binnen de NHL. Accent op het opstellen van mogelijke scenario's, organisatorische inrichting en gouvernance, funding en transitiepad. 

 

Opdrachten en activiteiten 2015 - 2016

Kwartiermaker/ Ondersteunen organisatie inrichting onderwijslogistiek ROC Aventus - september 2015 / december 2016

 Vervolg op het project Robuust Roosteren en de uitkomsten van de aanbesteding van een nieuw onderwijslogistiek systeem (Xedule). Vormgeven van de onderwijslogistieke organisatie en procesinrichting binnen de onderwijssectoren en ondersteunende diensten. Begeleiden van de specialisten onderwijslogistiek naar de nieuwe onderwijslogsitieke organisatie. Participeren in inrichtings- en ontwerpvraagstukken vanuit de ondersteundende en aanleverende systemen. Integratie van HKS / keuzedelen in processen. 

Operationeel management Onderwijslogistiek ROC Rijn IJssel - oktober 2015 / juli 2016

Vervolg op de opdracht projectleider onderwijslogistiek. Voorbereiden van de organisatie op de invoering van de nieuwe onderwijslogistieke werkwijze, ondersteund door Xedule. Voeren van operationeel management van de implementatie van Xedule met accent op organisatie en procesinrichting.

Projectleider Robuust Roosteren ROC Aventus - januari 2015 / augustus 2015

Optimaliseren plannen en roosteren, positioneren ketenproces - toeleverende en afnemende processen in beeld , opstellen kaders en deze borgen in de organisatie. Advisering positionering plannen en roosteren binnen de organisatie. Opsteller visie op onderwijslogistiek en programma van eisen van ondersteunende systemen. Mede voorbereiden en beoordelen van de aanbesteding van een nieuw onderwijslogistiek systeem. Lid programmateam HKS (herziening MBO), verbinder naar onderwijslogistiek. 

 

Opdrachten en activiteiten 2014 - 2015

Adviseur en projectleider Onderwijslogistiek ROC Rijn IJssel - oktober 2014  / september 2015

Verantwoordelijk voor inrichten en professionaliseren huidige roosterorganisatie, ontwikkelen breed gedragen kaderstellende afspraken in de keten plannen en roosteren, schetsen gewenste organisatie aanhakend op ingezette onderwijs inhoudelijke wijzigingen en inrichtingen tactisch (plannings-) niveau. Mede opsteller visie op onderwijslogistiek en programma van eisen onderwijslogistiek systeem, uitvoeren selectietraject en opstellen implementatietraject en organisatorische (her-)inrichting van plannen en roosteren.

Procesbegeleider/coach Onderwijslogistiek, Saxion Hogeschool - mei 2014 / juni 2015

Opstellen en uitvoeren van een programma gericht op het versterken van de keten ‘onderwijs-gegevensbeheerders-roosterbureau’, in proces, rollen & verantwoordelijkheden en in samenwerkingen.

Projectleider Onderwijslogistiek op de Amstelcampus, Hogeschool van Amsterdam - juli 2014 / dec 2014

In samenwerking met EY en de HvA wordt gewerkt aan het optimaliseren van de zaalbezetting en het zaalgebruik op de Amstelcampus. Naast het opzetten van een ruimteallocatiemodel richten we ons ook op samenwerking tussen de domeinen, kwalitatief goede onderwijsroosters en een financieringsmodel.

 

Opdrachten en activiteiten 2013 - 2014

Procesbegeleider analyses administratieve processen, O2G2, Groningen - september 2013 / april 2014

In samenwerking met het ondersteunend bureau van de onderwijsgroep O2G2 en de aan haar gelieerde scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn de administratieve processen (begroting, jaarrekening, kaderbrief, P&C cyclus, debiteuren, crediteuren, kas, bank, leerlingensadministratie) geanalyseerd op verbeterpotentieel in samenhang en samenwerking. Inmiddels zijn de onderwijsgroep en de scholen volop aan de slag met de verbetervoorstellen op inhoud, organisatie en samenwerking.

Training Lean Green Belt via Eiffel, september / december 2013

Certified Green Belt in Lean (CGBL), International Independent Board For Lean Certification (IIBLC)

Adviseur programma ontwikkelen ketenprocessen, NHL Hogeschool Leeuwarden - september 2013 / december 2013

Binnen het programma uitvoeren van analyses, herontwerp, implementatie en borging van onderwijslogistieke processen. Hanteren van de leanfilosofie. 

Projectleider analyse onderwijslogistiek proces Roostering & Planning, NHL Hogeschool Leeuwarden - februari / juni 2013

Deze opdracht richt zich op het analyseren van roostering-en planningsproces aan de hand van de Lean filosofie. Adviserend naar directie NHL tav organisatie-verandering en organisatie inrichting (op proces, efficiency, kwaliteit, HR, onderwijslogistiek), passend binnen invoering van nieuwe besturingsfilosofie van de NHL en de hieruit voortvloeiende organisatorische veranderingen voor het Service Center.

Reactie van de opdrachtgever:

'' De resultaten van de analyse zijn door de directie van de NHL erg positief ontvangen. Wat met name wordt gewaardeerd is dat naast een gedegen analyse op de inhoud, in de uitvoering nauw is samengewerkt met de roosteraars en het onderwijs. Danielle weet de afhankelijkheden goed zichtbaar te maken alsmede beide partijen dichter bij elkaar te brengen in begrip en kennis van elkaars rollen en taken. Er is een fundament gelegd voor een gezamenlijk duurzaam proces van verbeteren''.

 

Opdrachten 2011-2012

Ondersteuning Onderwijsservice Bureau, NHL Hogeschool Leeuwarden - januari / november 2012

Na een reorganisatie (2010) is de NHL gestaag bezig om toe te werken naar een meer gestandaardiseerde organisatie.
Mij is gevraagd om ondersteuning te geven aan de doorontwikkeling en professionalisering van een Onderwijs Service Bureau, zowel inhoudelijk, proces-en planmatig als in de aansturing. Daarnaast ben ik vanuit het servicebureau betrokken bij accreditaties van aan het bureau gelieerde opleidingen, onderwijslogistiek, procesverbeteren en kwaliteitszorg, een project gericht op archiveren en digitaliseren van onderwijsproducten, het opstellen van het beleidsplan en een dienstverleningsovereenkomst en het verder doorontwikkelen van alle servicebureaus.

Rekenkameronderzoek Financiering Onderwijshuisvesting, gemeente Assen, januari / december 2012

Als associate van Partners + Pröpper heb ik, samen met P+P, een rekenkameronderzoek uitgevoerd voor de gemeente Assen. P+P is een gerenommeerd bureau in (o.a.) rekenkameronderzoeken. Onderwerp van onderzoek was de financiering van de onderwijshuisvesting binnen de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente na een flinke inhaalslag de doelstelling uit het beleidskader "Onderwijs zet koers" van 2004 grotendeels heeft gerealiseerd. De gemeente heeft de aanbevelingen van het rapport overgenomen. Het rapport is te downloaden via www.assen.nl/Raad_en_college/Rekenkamercommissie/publicaties.

Project Huizen van de Wijk, Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam - september 2011 / februari 2012

In het Stadsdeel Zuid zijn in 2011 5 locaties aangewezen die vanaf 2012 moeten functioneren als Huizen van de Wijk. Er vinden activiteiten plaats die gericht zijn op het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van bewoners, het versterken van sociale netwerken en het tegengaan van eenzaamheid. Bewoners hebben een grote rol in het ontwikkelen van activiteiten. Uiteindelijke doel van de Huizen is een op elkaar afgestemde programmering, exploitatie en beheer. Een ambitieus doel daar ieder toekomstig Huis functioneert als buurthuis en gedurende deze 'verbouwing' gewoon open blijft. Rol als procesmanager; brug-of spilfunctie tussen het sociaal en fysiek domein van het stadsdeel.

Naast streven naar maatschappelijk rendement is er nadruk op het economisch rendement en kostendekkende exploitatie en een herinrichting, professionalisering en onpartijdigheid van het beheer van de locaties. Ik heb een eindrapportage opgesteld waarin een integratie van programmering, beheer en bijbehorende exploitatie is opgenomen. Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Eiffel BV.

 

Opdrachten 2010-2011

Polaroid Performance Factory, Woningcorporatie Domijn, Enschede, april 2011 / september 2011

In samenwerking met Living Vision BV is een quick scan uitgevoerd naar de haalbaarheid van de Polaroid Perfomance Factory als opmaat voor het business plan. De voormalige Polaroid fabriek moet een plek worden waar talent zich kan ontwikkelen. Talent op het gebied van sport, kunst, cultuur, ondernemen. De PPF is van onderaf opgezet, door de participantenen. In januari 2012 is gecommuniceerd dat Domijn, de eigenaar van het Polaroid vastgoed, de doorontwikkeling doorzet.

Interim strategisch adviseur Krimp en Leefbaarheid, Partoer, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, mei 2010 / december 2010

Product-en projectontwikkeling op het terrein van leefbaarheid en demografische ontwikkelingen binnen de provincie Fryslân. De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met YER Interim Management BV.

PublicSense
Daniëlle Wijbrans
Barbiershoeve 105
7326 DC Apeldoorn
tel: 06-43943393
info@publicsense.nl
www.publicsense.nl